Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -dopravná technika

Predmet obstarávania: skriňové auto 1 ks, cisterna valník 1ks, príves 1ks, sklápací náves 1ks, skriňové auto 6t 1ks,

Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2018 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

 Miesto a dátum otvárania ponúk : MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, 15.02.2018 11:00

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

 

S pozdravom

 

Ing. Ervín Ďurka

konateľ

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 23.01.2018