GDPR

Ochrana osobných údajov MLYN TRENČAN spol. s r.o.

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť MLYN TRENČAN spol. s r.o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská Republika, IČO: 36 311 740, IČ DPH SK 202 017 7115, prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla https://mlyntrencan.sk/, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal

primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné

spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém

zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany

dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť e-mailom: mlyntrencan@mlyntrencan.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://mlyntrencan.sk/. K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu uvedeného v bode 2). Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. 

Prostredníctvom webového sídla spracúvame od vás iba tie údaje, ktoré nám
svojvoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je
zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného
záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku
ohľadne dodávaných produktov/služieb, ako aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR, za účelom vypracovania cenovej ponuky.
Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol
po ceste dešifrovať.

Všetci pracovníci MLYN TRENČAN spol. s r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi
osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s
nimi.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie vami zaslaného príspevku alebo
všetkých zaslaných príspevkov z vášho e-mail konta.

Podrobné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia
EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane
osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ webového sídla: https://mlyntrencan.sk/,

Názov spoločnosti: MLYN TRENČAN spol. s r.o.

Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská Republika, 

IČO: 36 311 740

IČ DPH SK 202 017 7115

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme
prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Odpovedanie na otázky/podnety Vami podaných prostredníctvom
kontaktného formulára, emailom, alebo telefonickým kontaktom.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kontaktné údaje

- Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby
- Telefónne číslo - pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia
požiadavky
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby odpovedania na požiadavku

4. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

5. Doba spracovania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu vybavenia
Vašej žiadosti / podnetu, najviac však po dobu 12 mesiacov. Po tejto dobe budú Vaše
osobné údaje vymazané.

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre
doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a
dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré
sú uvedené na tejto stránke.
Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo
rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi.

Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:

- Osobne na kontaktnom mieste;

- Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 32 2901 201

- Písomne na adrese Prevádzkovateľa: MLYN TRENČAN spol. s r.o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská Republika, IČO: 36 311 740, IČ DPH SK 202 017 7115

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme
najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a
Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné
informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás
získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali
svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné
údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V
prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23
Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete
žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov a
neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje
spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje
spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však
nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18
Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili
spracovanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad
počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je
spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete,
aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo
vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané
automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje,
ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to
budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme
priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na
spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu
plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám
zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených
záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto
spracovaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a
pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad
Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať
nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti
spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v
rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše
osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov
je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z
príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu,
miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej
republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom:
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web:
www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na
súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem
opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a
službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek
znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.