Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Mlyn Trenčan, spol.s r.o. -technológia

Predmet obstarávania: Kartónovací stroj 1ks, Čistička krupíc – reforma 4 ks, Optický čistič obilovín 1ks, Baliaca linka 1ks

Predpokladaná hodnota zakázky:  489 659,00 EUR bez DPH

Miesto dodania tovaru:Trenčianska Turná, Svinná

Lehota na predkladanie ponúk:21.12.2018 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

Miesto a dátum otvárania ponúk: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,  21.12.2018,  14:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

 

S pozdravom

 

……………………………………..

Ing. Ervín Ďurka

konateľ

 

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 26.11.2018