Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36311740

 Názov zákazky: Integrovaný projekt partner MLYN TRENČAN, spol. s r. o., -školenie

Predmet obstarávania:školenie, služby

Lehota na predkladanie ponúk:26.04.2018 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná,

Miesto a dátum otvárania ponúk: MLYN TRENČAN, spol. s r. o., Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná, 26.04.2018 12:00

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

 

 

S pozdravom
Ing. Ervín Ďurka
konateľ

 

V Trenčianskej Turnej, dňa 03.04.2018